dong bao hiem biện pháp bảo đảm tiền vay

Mưu Sinh khiến bạn phải Sát Sanh quá nhiều. Nghe kinh SÁM HỐI để GIẢI TRỪ NGHIỆP BÁO Nghe kinh sám hối giúp tâm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày