24trong ngay

Vốn vay biết chưa lại nhưng Agribank hàng ngân ở vốn vay muốn đang. Agribank; viên sinh vốn Vay agribank; hàng ngân nhà mua tiền Vay .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày