chữa writing online giày minh thư

Mở hàng bạn đi xem thầy lấy ngày tốt giờ tốt , làm nhà bạn xem ngày. Cứ như cách tư duy hiểu biết của người viết thì sim điện thoại là để dùng cả. Ví dụ: Số điện thoại có 4 số cuối là 3201, chia cho 80 dư 1, tra theo số 1.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày