tin 60 giây ngày 8 tháng 11

NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI. 6.1 Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh quy định mức lãi suất huy động vốn trên dịa bàn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày