vay ngan hang lương tài xế bằng c

Hướng dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt theo Mẫu số S07-DN ban hành theo Thông tư. Sổ này có...... trang, đánh số từ trang 01 đến số trang........ - Ngày. Sổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng một sổ hay một số trang sổ.. Đánh giá bài viết.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày