tin hay không tin mp3

Quản trị ngân hàng · Công bố thông. Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019(21/10/2019).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày