ben 100.000 công ty tnhh cmt

Ước tính chỉ tiêu đã phát sinh: - Dự phòng nợ phải thu khó đòi; - Dự phòng giảm. Interest : Thường được dịch là lãi dự thu / hoặc lãi dự chi (tuỳ nghĩa).. có danh tiếng ở Mỹ. Các tổ chức tương tự như ở Anh: ACCA, ICAEW,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày