cmnd hết hạn

Tinh Khí Thần. Thay Hang Truong. Loading.. on Apr 11, 2015. Trích từ các bài giảng những câu trong "Bách Tự Bi" của tác giả Lã Đồng Tân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày