thu muộn thang duy

Các dạng Toán tính nhanh phân số ở Tiểu học. Những dạng Toán hay và khó lớp 5 - Dạng phân số, hỗn số bao gồm 10 câu hỏi có đáp án chi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày