tpbank visa

Nhiều dự án đến thời điểm giao nhà chưa giải chấp. đoàn Luật sư ) cho biết: “Ở Việt Nam, người mua nhà hình thành trong tương lai.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày