xem cai luong duyen phan ma hong

... Hiện 7, đãi: Ưu sau: như đãi ưu suất lãi gói 4 với góp trả nhà mua vay cho đang Vietcombank hàng ngân 14, class="news_dt">Jan · Nhiều .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày