làm lại chứng minh thư cần những gì 2018

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ Căn cước. Thủ tục làm căn cước công dân mới lần đầu (Dành cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên). Ngay sau khi nhận CMND đã cắt góc hoặc sau đó, nếu công dân có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày