cách tính toán chọn tụ bù rút tiền thẻ tín dụng vpbank stepup

Thời hạn cho vay: 60 tháng; Phương thức trả nợ: Trả vốn hàng kỳ, lãi trên dư nợ. Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, có Hộ khẩu/ Tạm trú, cư trú cùng địa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày