diêm tiêu

Hợp đồng vay tiền hoặc biên bản vay mượn tiền. - Chứng từ ngân hàng chứng. Biên bản kiểm kê tiền mặt (kiểm đếm số lựơng). Cá nhân ko phải là. Mẫu giấy xin xác nhận lương mới ( 3/ 3/ 2015) · Mẫu quy chế tiền lương.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày