tờ 100 đồng 1980

Thăm nhà NS UTU Cẩm Tiên 1 -cam tien. Sao Bang. Nghệ sĩ và tri âm - trò chuyện với Kim Tử Long và Thanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày