vay tiền thế chấp lương

Chương 2 - Nhất Kiếm Tây Lai Thiên Ngoại Phi Tiên. Lý mỗ không muốn y liều mạng và nhất là không muốn lợi dụng y để đoạt địa vị hoặc tài sản của họ Đỗ.. Lục Tiểu Phụng không nói gì vì mục quang Diệp Cô Thành đã dời kỏi mặt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày