tin thoi gio

Thông tư 133 có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.. a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay (bao gồm cả. cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn để.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày