ngan hang cho vay tra gop khong the chap

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân/ Chủ Hộ kinh doanh/Chủ hộ gia đình. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trân trọng giới thiệu sản phẩm Cho vay kinh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày