coi vảy gà linh kê

English, Vietnamese. zemstvo. * danh từ - hội đồng tự quản địa phương (nga) - vải mỏng, vải voan * danh từ - hội đồng tự quản địa phương (nga) - vải mỏng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày