yinh - yinh:

Tư vấn nơi mua BHYT tự nguyện, phí tham gia bảo hiểm y tế tự. Yếu tố tự nguyện ở đây không bao gồm việc người dân được lựa chọn có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày