vay tiền không chứng minh thu nhập

Mẫu số 16. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ. Căn cứ 1 [Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội];. - Căn cứ 1 [Nghị định số. Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nội dung sau: Điều 1. Đối tượng hợp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày