ocbank - ocbank:

Chuyển đến Kết quả xem ngày tốt làm nhà tuổi 1973 tháng 10/2018 - Xem ngày làm nhà theo tuổi. Xem ngày sửa nhà tuổi Quý Sửu trong tháng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày