tham nha cam tien

Từ vựng tiếng anh về tiền - Money (phần 3) - Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề.. góp được nhiều hơn, bởi vì money doesn't grow on trees (tiền không phải lá mít).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày