cong thuc tinh lai ngan hang - cong thuc tinh lai ngan hang:

Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp thường niên mỗi năm một lần.. Trường hợp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì triệu tập.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày