thủ tục nhập hộ khẩu khác tỉnh

Trigger thông thường: AFTER (FOR) trigger Chạy sau các hành động kiểm tra dữ liệu của các Rule, Constraint Dữ liệu đã bị tạm thời thay đổi trong bảng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày