vat chat va y thuc trong triet hoc

Cho vay tiêu dùng không TSBĐ - Cán bộ, Công chức, Viên chức. Lãi suất vay: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; Phương thức trả nợ. vũ trang nhân dân (không bao gồm các đối tợng làm viec theo Hợp đồng lao động tại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày