tổng đài bảo hành tgdd

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng Bồ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày