tiểu hồi

Chuyển đến Triệu tập gần đây - Các cầu thủ dưới đây được triệu tập trong vòng 12 tháng.. 1988 (29 tuổi), 6, 0, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày