bảng tính lãi suất mua ô tô trả góp

GIÁ TRỊ PHÂN PHỐI POISSON P(λ) P( X = x) = e− λ x! λ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x 0.. GIÁ TRỊ TỚI HẠN PHÂN PHỐI STUDENT t (n) α α 0.2 0.15 0.1 0.05 0.025 0.01.. BẢNG SỐ - XÁC SUẤT THỐNG KÊ GIÁ TRỊ TỚI HẠN PHÂN PHỐI FISHER.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày