vay thế chấp vib

Chuyển đến * Xem ngày tốt sửa nhà, làm nhà tháng 8 năm 2019 tuổi Tý - NGÀY ĐẸP ĐỘNG THỔ LÀM NHÀ THÁNG 8-2019 HỢP TUỔI TÝ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày