vay tiền ngân hàng ngoại thương

Tài khoản 131 và 331 là tài khoản phản ánh công nợ phải thu và công nợ. Trong bảng cân đối kế toán, tài khoản 131 và 331 có thể có số dư ở cả hai bên.. kiểm tra xử lý số liệu tK 131 và 331 · Các tài khoản lưỡng tính.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày