mượn tiền ngân hàng mua nhà

(**)Thông tin Bên bán được nêu tại trang 3 Hợp đồng tín dụng. 1. Ver 12.2016. ĐỀ NGHỊ.. tài khoản ngân hàng của Bên cho vay. Nếu ngày trả nợ.. khoản ngân hàng của Home Credit tại các kênh thanh toán được đề cập.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày