vay 20 triệu sacombank

K. Ánh xạ f :V→W là một ánh xạ tuyến tính nếu thỏa mãn 2. + Ánh xạ tuyến tính f :V→V gọi là toán tử tuyến.. Ker(f) là không gian con của V.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày