tra cuu bang luong vietsov

1, Đơn vị: Mẫu số 02 - LĐTL(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006của Bộ trưởng Bộ Tài. 5, BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG, Số:…

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày