các ứng dụng chat

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết tín dụng ngân hàng: bảo đảm tiền vay', tài chính - ngân hàng,. Luận văn: “Công tác xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của NHTM”.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày