tp bank cần thơ

Khái niệm giao dịch bảo đảm tiền vay Theo Nghị định 14 vay với bên vay hoặc với một bên thứ ba nhằm đảm bảo cho nghĩa 15 Theo quy định.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày