đang ký 100 tin nhắn của viettel vay nhanh 5 triệu online

Hướng dẫn cách lập Sổ Tải sản cố định, mục đích, Căn cứ và phương pháp ghi Sổ Tải sản cố định, theo dõi và quản lý chặt chẽ TSCĐ trong Doanh nghiệp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày