xe máy biển xanh

Công ty TNHH MTV Tài Chính PPF Vietnam là thành viên trực thuộc tập đoàn. Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện và quản lý đội ngũ Quản Lý Kinh Doanh Khu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày