chính sách lãi suất âm là gì

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn số 01, 02, 03 thuộc công trình Trụ sở làm việc Huyện ủy Cao Lãnh. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày