bản sao sổ hộ khẩu là gì

Quy tắc tam xuất đơn nghịch : Nếu a tăng lên n lần thì b sẽ giảm đi n lần ( chia cho n). công thức tam xuất thuận là nhân chéo chia ngang, công thức tam xuất. Có phải giống như nhân chéo hok, hay dùng để tính Mol chất trong phương.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày