oto xe tai hoat hinh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh. Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to. đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày