vay tien tu nhan o binh duong

Luồng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền có liên quan đến các. (c) Tiền chi cho vay đối với bên khác, trừ tiền chi cho vay của ngân hàng, tổ chức tín. (g) Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận nhận được.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày