tai chinh tieu dung - tai chinh tieu dung:

200.000 đồng (tiền Việt Nam) là đồng tiền có mệnh giá cao nhì hiện nay tại Việt. Mặt sau tờ tiền 200.000 của Việt Nam vẽ hình ảnh Hòn Lư Hương. Tiền Việt Nam · 500.000 đồng (tiền Việt) · 100.000 đồng (tiền Việt) · 50.000 đồng (tiền Việt).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày