chuyển tài khoản điện thoại thành tiền mặt

Mẫu hợp đồng, HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ DÀI HẠN.. d) Tư vấn pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm kỳ hội, thuế, xin miễn giảm thuế,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày