cách tính lãi suất cho vay

Tìm số tự nhiên x, biết rằng: x chia hết cho 12, chia hết cho 25, chia hết cho 30 và 0 < x < 500. (Trích bài 201, trang 26, Bài tập Toán 6 (tập hai),.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày