cam so ho khau tai binh duong

Kiểm định giả thuyết về trung bình của tổng thể (mẫu lớn). ❑ Phương pháp giá trị tới hạn. ▫. Bác bỏ H. 0 nếu z < -z α/2 hoặc z > z α/2 hay | z | > z α/2. ▫. Nếu điều.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày