máy viettel

Mẫu bảng tính lương theo tháng cho nhân viên năm 2019 mới nhất. Ví dụ như ở vùng 1 - tăng lên thành 4.180.000 theo nghị định 157/2018/NĐ-CP.. Quay trở về với bảng tính lương: nơi tổng hợp toàn bộ các khoản thu nhập mà người lao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày