giải vật lý 10 bài 4

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho. ứng vật tư, quản trị, hành chính) phải được Giám đốc chỉ định bằng văn bản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày