300 anh chung han dong - 300 anh chung han dong:

HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TRẢ GÓP: Hôm nay, ngày… tháng … năm 20…, tại Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam,. Tiền lãi vay được tính theo lãi suất quy định tại Điều 1.9 (ngoại trừ mức lãi suất quy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày