cần vay tiền góp

Newspaper. Mỗi Ngày 4 Từ Vựng Tiếng Anh. Education Website. 30 Phút Tiếng Anh Mỗi Ngày. Language School. Đại Kỷ Nguyên - Văn hóa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày